Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Studia Podyplomowe w Zakresie Rolnictwa

Archiwalne: Studia Podyplomowe w Zakresie Rolnictwa

19.09.2019


Korporacja SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej oraz Instytut Techniczno-Przyrodniczy w Falentach
Zapraszają na unikalne studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych

Zapisy do 11.10.2019roku

Cel studiów:
Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe.
Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.)
UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.
Do kogo skierowane są studia?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych i chcą uzyskać kwalifikacje rolnicze niezbędne np. przy aplikowaniu o pomoc z programów UE.
Wykładowcy
Zajęcia w ramach studiów podyplomowych prowadzone są przez specjalistów z Instytutu Technologiczno Przyrodniczego w Falentach oraz Korporacji SEDPOL. Osoby te posiadają bardzo wysokie kwalifikacje oraz predyspozycje do prowadzenie tego typu zajęć.
Program studiów
Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz Instytutu Edukacji Europejskiej w Warszawie i obejmuje 174 godz. zajęć (część realizowana w formie e-learningu).
W ramach studiów omawiane są m.in. następujące zagadnienia:
 Technologie produkcji rolniczej, produkcja roślinna
 Rolnictwo ekologiczne
 Produkcja zwierzęca
 Produkcja ogrodnicza
 Produkcja sadownicza
 Certyfikacja energetyczna i odnawialne źródła energii w budownictwie wiejskim
 Technika rolnicza dla praktyków – maszyny, narzędzia rolnicze, prowadzenie prac polowych
 Gospodarka odpadami komunalnymi i rolniczymi
 Ekonomika i rachunkowość rolnicza
 Unijny system wsparcia rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej – możliwości dla rolników
 Podstawy prawne działalności rolniczej
 Agrometeorologia w praktyce rolniczej
Szczegółowy program studiów odstępny na stronie www.sedpol.com.pl

Cena, miejsce oraz termin szkolenia
• Atrakcyjna cena studiów – czesne 2990 zł + wpisowe 150 zł (czesne rozłożone na cztery raty, z możliwością indywidualnego dopasowania płatności do możliwości finansowych słuchacza).
• Zajęcia weekendowe – zajęcia stacjonarne w ramach studiów odbywają się w weekendy (sobota-niedziela) średnio raz w miesiącu.
• Zajęcia w formie e-learningu - do 50% zajęć realizowana jest w formie e-learningu.
• Miejsce zajęć – Warszawa, ul. Czapelska 38

Jak zapisać się na studia?
Aby zapisać się studia prosimy o przesłanie na adres bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl następujących dokumentów:
• Formularz zgłoszeniowy
• Ankieta
• Podanie o przyjęcie na studia
• Ksero lub skan dyplomu ukończenia studiów
• Potwierdzenia wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 150 zł. Wpłaty prosimy kierować na nr konta Instytut Edukacji Europejskiej PKO Bp XXIX O/Warszawa 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „studia z rolnictwa”.
• Nowa edycja studiów rozpoczęła się 08.06.2019r
• Uwaga! Wciąż istnieje możliwość dołączenia do grupy! Zainteresowanych prosimy o kontakt.

2990 zł