Ogłoszenia Warszawa na Z57.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > Praktyki zawodowe z Zakresu Szacowania Nieruchomoś

Archiwalne: Praktyki zawodowe z Zakresu Szacowania Nieruchomoś

19.09.2019


Praktyki zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości
Serdecznie zapraszamy na praktyki zawodowe organizowane przez Korporację SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości – Consulting w Warszawie z siedzibą przy ul. Czapelskiej 38, 04-081 Warszawa w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r.:

W ramach praktyki zawodowej zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm) Kandydat:
1. Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
a) Nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
b) Nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
c) Nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) Budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) Nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
f) Nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
g) Nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
h) Nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;
2. Zapoznaje się ze sposobami korzystania z rejestrów i ewidencji oraz dokumentów, prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, urzędy i instytucje, zawierających dane wykorzystywane przy szacowaniu wartości nieruchomości o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy
3. Prowadzący w ramach praktyki zawodowej:
3.1. Zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej
3.2. Ustala harmonogram praktyki zawodowej
4. Kandydat we wniosku do organizatora praktyki zawodowej o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej wskazuje prowadzącego praktykę.
5. Kandydat będzie odbywał praktykę zawodową w okresie 6 miesięcy pod kierunkiem osób uprawnionych – rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową przez okres min. 3 lat.
6. Kandydat będzie odbywał praktykę zawodową w grupach maksymalnie 5 osobowych.
Koszt praktyki zawodowej
Na rzecz prowadzącego praktykę zawodową – tj. SEDPOL dla Kandydata określa się na kwotę 2490 zł (w tym: 190 zł wpisowego)
+ opłata za dziennik praktyk w wysokości 137,60 zł,
Koszt praktyk może zostać rozłożony na 2 raty.

Najbliższy termin rozpoczęcia kolejnych praktyk:
– 28.09.2019 r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://sedpol.com.pl/wycena-nieruchomosci-praktyki/

lub pod nr. 660-460-398 .

2490 zł